Power BI:n räätälöity visualisointi – Box and Whisker-kuvaaja

Power BI räätälöity visualisointi

Power BI:ssä on laajat mahdollisuudet tehdä erilaisia kuvaajia, graafeja, taulukoita ja karttaraportteja. Power BI mahdollistaa myös erilaisten laajennuksien tekemisen.

Pitkäaikainen asiakkaamme Suomen johtava kiinteistötiedon osaaja KTI Kiinteistötieto Oy pyysi oman sovelluskehityksen osana Invencoa toteuttamaan Box and Whisker -graafin Power BI -raportointiin. Kyseistä graafia käytetään paljon tilastollisten tunnuslukujen esittämiseen tiivistetyssä muodossa.

Olemassaolevilla Box and Whisker –kuvaajilla ei kyetty vastaamaan KTI:n visualisointitarpeeseen. Toteutettavalta kuvaajalta edellytettiin mahdollisuutta yhdistää Box and Whisker esitykseen yksittäisten havaintojen esittäminen vertailuaineistosta suorituskyvyltään tehokkaalla tavalla.

Toteutimme KTI:lle Box and Whisker -kuvaaja Microsoftin oman Power BI Custom Visual työtavan mukaisesti ja siinä käytetään Power BI:n parhaita käytäntöjä.

Käyttäjälle kyseinen graafi näkyy uutena elementtinä Visualiosinti -osiona

Graafissa esitetään kolme kuvaajaa Boxplot, Viulu tai Datapiste (Scatter tai Bee Swarm).

Boxplot-kuvaaja

Boxplot-kuvaajassa voidaan esittää seuraavat tiedot valmiiksi lasketuista mittareista

 • Minimi
 • Alaviiksi
 • Alakvartiili
 • Mediaani
 • Keskiarvo
 • Yläkvartiili
 • Yläviiksi
 • Maksimi

Lisäksi kaikkia kuvaajien elementtien värimäärityksinä voidaan muuttaa

Tooltip

 • Tooltippiin voidaan valita esitettävät sarakkeet sekä niille otsikot
 • Lisäksi voidaan html-muotoilulla rikastaa esitystä

Viulu-kuvaaja

Power BI räätälöity visualisointi
 • Viulukuvaajan esitystä voidaan muokata alla olevan aputaulukon mukaisesti

Datapiste-kuvaaja

Kuvassa esitystapana “beeswarm” eli pisteet ovat rinnakkain solumaisesti.

Kuvassa esitystapana “scatter” eli pisteet ovat hajallaan sekä osittain päällekkäin.

Kuvaajien määritykset

 • Eri kuvaajissa voidaan myös valita erilaisia sarakemäärityksiä ja värimäärityksiä
 • Vertailuarvot otetaan eri tiedoista kuin verrattavat

Kuvassa osa sarakemäärityksistä

Kuvassa osa värimäärityksistä

Projekti

 • Box and Whisker -lisävisualisointi on toteutettu seuraavilla ohjelmistoilla
  • Power BI API 2.5.0
  • D3 v3
  • jQuery v3
Kuvassa näkymä projektista Visual Studio Code -sovelluksessa.

Kirjoittajat: Mikko Lähdeaho ja Petri Räsänen

Taipuvatko Power BI:n vakiograafit sinun visualisointitarpeeseesi? Onko sinulla on tarvetta monipuoliselle Box and Whisker –visuaalille tai muunlaisille räätälöidyille visuaaleille? Lisätietoa toteutuksesta ja Power BI räätälöinnistä antaa Petri Räsänen, kts. yhteystiedot alla.


Jaa

Ota yhteyttä