Kassanhallinta ja yrityksen strategia kuuluvat yhteen

Invenco Strategia, yritysstrategia, talous, kassahallinta

Yrityksen strateginen suunnittelu nivoutuu aina myös yrityksen rahoitustilanteeseen ja kassanhallintaan.

Kassanhallinta on korvaamaton työväline yritysten jokapäiväisten haasteiden lisäksi myös strategisiin kysymyksiin.

Tuloksen, myynnin ja kustannusten seurannan kehitys on arkipäivää lukuisissa yrityksissä. Vaikka tuloslaskelma on tärkeä liiketoiminnan ohjauksen työkalu, ei se anna vastauksia kaikkiin tärkeisiin yrityksen lyhyen ja pitkän aikavälin kysymyksiin.

Siksi kassavirran seuranta ja kassan ennustaminen ovat myös tärkeitä yrityksen ohjauskeinoja. Kassavirrat paljastavat monia sellaisia asioita yrityksen tilanteesta, mitä tulos ei paljasta.

Rahan ja kassan riittävyyden varmistaminen on yksi yritysjohdon tärkeistä tehtävistä. Kassavirtaseuranta ja kassan ennustaminen ei pelkästään auta varmistamaan kassan riittävyyttä, vaan sen avulla voidaan parhaimmillaan löytää myös kassavirtaan vaikuttavia syy-seuraussuhteita, kertoo Wiseo Taloushallinnon toimitusjohtaja Marko Lehtonen. Kassanhallinta ohjaa Lehtosen mukaan yrityksen strategista valintaa ja toisinpäin.

Miten rahoitusasema vaikuttaa strategiaan?

Lehtonen kuvaa strategian ja kassanhallinnan kohtalonyhteyttä yksinkertaisen nelikentän avulla.

Lähde: Strategic Choices Set Model: Marko Forsell KTT, Janne Peltoniemi KTT, Centria University of Applied Sciences

Vaaka-akseli kuvaa yrityksen rahoitusrakennetta: vasemmalla vierasta pääomaa on paljon, ja oikealla omaa pääomaa on paljon. Pystyakseli kuvaa puolestaan yrityksen strategista asemointia markkinoilla: alhaalla ovat tehostamiseen ja kustannusjohtajuuteen pyrkivät yritykset, kun ylhäällä ovat puolestaan tuotteiden ja palveluiden differointiin pyrkivät innovaattorit.

Jos yrityksellä on paljon velkaa, pakottaa se usein yrityksen tekemään tehokkaasti ”perinteisellä” tavalla. Jos tällainen velkaantunut yritys pyrkii innovaatioilla differoimaan tuotettaan tai palveluaan kilpailijoista, joutuu yritys ottamaan riskejä. Sen sijaan korkean omavaraisuuden yritys voi kasvaa kustannusjohtajuuden avulla tai se voi differoitua innovaatioiden avulla. Vahva oma pääoma antaa sille aikaa tuotekehitykseen.

Olipa yritys missä tahansa nelikentän laatikossa, joutuu se esittämään kysymyksiä, joihin vain kassanhallinnalla saadaan vastaukset.

Velkaantunut kustannusjohtaja joutuu kysymään: Miten rahavarat riittävät menojen maksuun? Miten rahavarat riittävät vpo:n maksuun?

Omavarainen kustannusjohtaja joutuu kysymään: Kuinka paljon voimme maksaa osinkoja? Pitäisikö sijoittaa tuotekehitykseen vai investoida tuotannon tehostamiseen?

Omavarainen innovaattori joutuu kysymään: Millä volyymilla voimme panostaa tuotekehitykseen? Mihin hintaan liiketoiminta kannattaa myydä? Paljonko tarvitsemme uusia asiakkaita?

Velkaantunut innovaattori joutuu kysymään: Miksi olemme ajautuneet tähän tilanteeseen?

Yritys siis joutuu aina ottamaan huomioon kassanhallinnan ja rahan riittävyyden strategiassaan. Strategia ei ole erillinen, taloustilanteesta riippumaton saareke.

Invenco ja Wiseo kehittivät helppokäyttöisen kassanhallinnan ratkaisun

Wiseo ja Invenco ovat yhdessä kehittäneet monipuolisen, mutta samalla helposti ymmärrettävän kassavirtaseurannan ratkaisun.

Wiseo/Invenco -malli koostuu kolmesta elementistä: historiatiedosta, nykytilasta ja ennusteista. Kassavirtamalli on käytännössä toteutettu Jedox-suunnittelujärjestelmällä. Jedoxin avulla malliin saadaan ladattua toteumatietoja useista lähteistä, ja Jedoxin avulla dataa voidaan täydentää kassavirtamallin edellyttämillä tiedoilla.

Jedox on moderni ja monipuolinen pilvipohjainen liiketoiminnan suunnitteluratkaisu. Samassa paketissa on raportoinnin, analysoinnin, visualisoinnin ja suunnittelun ominaisuudet, kuten esimerkiksi budjetointi ja rullaava ennustaminen.

Invencon yhteistyökumppani Wiseo hoitaa taloushallinnon pakolliset toiminnot vaivattomiksi. Wiseon osaaminen sähköisten palveluiden käytössä tukee yrityksen liiketoiminnan tehokasta kehittymistä. Wiseo jalostaa tietoa päätöksenteon tueksi ja pystyy tarjoamaan apua monimutkaisissa liiketoiminnan päätöksissä.

Haluatko tietää lisää Wiseon ja Invencon kassavirtasuunnittelun ratkaisusta? Ota yhteyttä.

Jaa

Ota yhteyttä